Transport and Logistics

TRANSPORT AND LOGISTICS (part-time)


At Doskiwis Brewing we focus on creating quality, modern, accessible craft beers and sharing them with our community. Being able to sell our beer as local as possible is a key pillar of our project.

Overview

This is one of the most important roles at the brewery, as the main responsibility of this role is to ensure that our beer reaches our customers in perfect state, timely manner and with a positive interaction.

Ideal candidates:

 • Is looking for a part-time job
 • Likes a mix of physical work and record-keeping
 • Energetic and respectful team player with clear communication skills
 • A flexible attitude to adapt to evolving structures and procedures
 • Highly organized, punctual, and with a eye for detail
 • Interest in taking part in a young, small, independent business
 • Enthusiasm and passion for craft beer
 • Patience and good nature
 • Not afraid of interacting with customers
 • Ability to problem-solve and work through challenges while remaining calm, flexible and upbeat; knowing when to ask for help to prevent mistakes and complete the task.

Qualifications:

 • Valid B drivers license
 • Experience driving large vehicles
 • Experience driving in busy city environments (Eg. Barcelona)
 • Highly organized, confident with recordkeeping in spreadsheets and computer programs
 • Able to operate a pallet jack
 • Able to lift and move 30kg 

Responsibilities:

 • Do 
 • Review orders in the system with a computer and prepare them for delivery
 • Ensure product is pristine and ready to be delivered
 • Coordinate with client’s opening hours to ensure delivery
 • Build efficient delivery routes based on the orders for the week
 • Plan parking and stationing spots for efficient deliveries
 • Keep the delivery van clean, no smoking inside
 • Any fines are responsibility of the employee
 • Keep cold room clean and organized
 • Have full knowledge of what beers are in stock
 • Update inventory in the system with a computer, weekly
 • Keep track of stock of all materials, monthly
 • Build pallets and wrap them so they can be transported safely
 • Occasionally perform maintenance and cleaning of customers draft lines
 • Support on packaging days by 
  • Building boxes
  • Pull cans off the line and fill boxes with them, stacking them in a pallet
  • Keeping track of packaged product and input it into the system
  • Organize newly packaged cans and kegs in the cold room
  • Breakdown and cleaning out work station at the end of the shift

What we offer:

 • 20h - 24h per week (tuesdays, wednesdays, thursdays)
 • Ability to increase work hours if desired as workload increases
 • Discount program on Doskiwis products
 • Join a passionate and vibrant team of food and beer lovers
 • Opportunities for education and growth
 • Salary 866,40€ monthly brut, in 12 payments
 • Start date: January 2024

How to Apply

If you meet the above criteria, please send a cover letter and CV to doskiwis@doskiwisbrewing.com

Please note that each person that we employ has an immediate impact on our brewery. We expect you to be motivated and to work hard just like we do. We encourage each person on our staff to have a voice and to grow with our company. 

TRANSPORT I LOGÍSTICA (temps parcial)

A Doskiwis Brewing ens centrem en crear cerveses artesanes de qualitat, modernes i accessibles per compartir-les amb la nostra comunitat. Poder vendre la nostra cervesa el més aprop de casa possible és un pilar clau del nostre projecte.

Resum de la vacant

Aquesta és una de les funcions més importants de la cerveseria, ja que la principal responsabilitat d'aquesta vacant és garantir que la nostra cervesa arribi als nostres clients en perfecte estat, de manera eficient i a través d’una interacció positiva.

Candidats ideals:

 • Busques feina a temps parcial
 • Et sens còmode amb una barreja de treball físic i d’ordinador
 • Ets un/a jugador/a d'equip enèrgic/a i respectuós/a amb bones habilitats de comunicació
 • Tens una actitud flexible per adaptar-te a estructures i procediments en evolució
 • Ets molt organitzat/da, puntual i amb atenció al detall
 • Tens interès en participar en una empresa jove, petita i independent
 • Tens entusiasme i passió per la cervesa artesana
 • Tens paciència i bon caràcter
 • No tens por d'interactuar amb els clients
 • Tens capacitat per resoldre problemes i superar reptes mantenint la calma, la flexibilitat i l'optimisme; saber quan demanar ajuda per evitar errors i completar la tasca.

Qualificacions:

 • Carnet de conduir B vàlid
 • Experiència conduïnt vehicles grans
 • Experiència conduïnt en entorns urbans concorreguts (ex. Barcelona)
 • Molta organització, confiança portant registres en excel i altres programes informàtics
 • Capaç de fer anar un transpalet
 • Capaç d'aixecar i moure 30 kg

Responsabilitats:

 • Fer entregues setmanals a Barcelona, Girona i Empordà.
 • Revisar les comandes al sistema amb un ordinador i preparar-les per l’entrega
 • Assegurar que el producte estigui impecable i llest per ser entregat
 • Coordinar els clients els horari d'obertura per garantir l’entrega
 • Crear rutes d’entrega eficients en funció de les comandes de la setmana
 • Planificar els llocs d'estacionament per a entregues eficients
 • Mantenir la furgoneta neta, no fumar a l'interior
 • Qualsevol multa és responsabilitat del treballador/a
 • Mantenir la cambra freda neta i organitzada
 • Tenir un coneixement complet de quines cerveses hi ha en estoc
 • Actualitzar l'inventari del sistema amb un ordinador, setmanalment
 • Fer un seguiment de l'estoc de tots els materials de la fàbrica, mensualment
 • Agrupar palets i embolcalla-los perquè es puguin transportar amb seguretat
 • Ocasionalment, realitzar el manteniment i neteja de les aixetes dels clients
 • Suport en dies d'embalatge per
 • Muntar caixes
 • Treure les llaunes de la línia i posar-les a les caixes, apilant les caixes en un palet
 • Control del producte envasat i introduir-ne quantitats al sistema
 • Organitzar les llaunes i els barrils acabats d'envasar a la cambra frigorífica
 • Desmuntar i netejar l’espai de treball en acabar el torn.

Què oferim:

 • 20h - 24h per setmana (dimarts, dimecres, dijous)
 • Possibilitat d'augmentar les hores de treball si es desitja a mesura que augmenta la càrrega de treball
 • Programa de descomptes en productes Doskiwis
 • Uneix-te a un equip apassionat i vibrant d'amants del menjar i la cervesa
 • Oportunitats d'educació i creixement
 • Sou 866,40€ brut mensuals, en 12 pagues
 • Data d’inici: Gener 2024

Com aplicar:

Si compleixes els criteris anteriors, envia’ns el teu CV i unes línies explicant la teva motivació a: doskiwis@doskiwisbrewing.com

A tenir en compte que cada persona que entra a l’equip té un impacte immediat en el nostre projecte. Les nostres expectatives són que s’estigui motivat/da i es treballi dur com nosaltres i la resta de l’equip.. Animem a cada persona del nostre equip a tenir veu i a créixer amb la nostra empresa.